Image Slider

Aktualności

Grudz

22

Sol-Vit MnCu+NANO

NOWOŚĆ !
Wprowadzamy na rynek nowoczesny, innowacyjny nawóz do dolistnego dokarmiania
i jednoczesnej ochrony roślin:  

Sol-Vit MnCu+NANO
Skład:
Miedź (Cu)      –    5,1%
Mangan (Mn)  – 11,0%
Nano srebro
Nano miedź

Solmag-AGRO – producent nawozów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom Klientów, uwzględniając wieloletnie doświadczenia i dostępne technologie,
a zwłaszcza własne innowacyjne z zakresu nanobiotechnologii, wprowadza na rynek nową serię produktów. Jako pierwszy płynny nawóz Sol-Vit  MnCu+NANO, mikroelementowy nawóz manganowo-miedziowy do dolistnego odżywiania i jednocześnie ochrony roślin.
Receptura tego nawozu jest rezultatem współpracy z podmiotami naukowymi, co pozwoliło uzyskać satysfakcjonujący poziom jakości i podjąć decyzję o jego wytwarzaniu,
z zastosowaniem obostrzonej wymaganiami i przepisami technologii.
Innowacyjność serii nawozów NANO polega na zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania jakim jest wprowadzenie nanotechnologii.
Nanotechnologia to dziedzina nauki stwarzająca możliwości otrzymywania i zastosowania struktur i form pierwiastków oraz związków, pochodzenia naturalnego i sztucznego, które rozpatruje się w skali nano. Oznacza to, iż skala pomiaru obejmuje przedział od 1 do 100 nm (1 nm=10-9 m). Cechują je osobliwe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Nawóz Sol-Vit MnCu+NANO znamienny jest tym, że zawiera niejonowe nanokoloidalne mikroelementy – miedź i srebro oraz, że dostosowany jest do potrzeb i wymogów upraw rolniczych, sadowniczych oraz ogrodniczych. Jego głównym zadaniem jest wzrost plonowania przy jednoczesnym osiągnięciu najwyższej jakości plonów.
W naszej firmie istnieje przekonanie, że nanotechnologia umożliwia powstawanie nowej generacji produktów wykorzystując zaawansowaną naukę oraz instynkt i odwieczne doświadczenie człowieka. Długotrwałe doświadczenia sprawiły, że udało się nam, wykorzystując naturalne metale szlachetne, przekształcić je w najmniejsze nanocząstki. Uzyskaliśmy monokrystaliczne, niejonowe struktury nanocząstek srebra i miedzi. Ta nowatorska technologia powoduje, że minimalna ilość tych metali optymalizuje niezwykłą, przyjazną człowiekowi skuteczność i długość działania.
Przeprowadzone badania potwierdzają niezwykłą skuteczność srebra i miedzi
w formie nanokoloidów w walce z bakteriami i drobnoustrojami oraz ich zaskakująco efektywne zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie, zootechnice i weterynarii. Co więcej –
z uwagi na ich specyficzne właściwości oraz bardzo niskie stężenia w licznych zastosowaniach, sprawiają, że nie istnieje zagrożenia przedawkowania i zatrucia.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym pierwszym produktem – nawozem Sol-Vit MnCu NANO zawierającym niejonowe, nanokoloidalne formy srebra i miedzi oraz podjęcia badań na temat ich skuteczności. Współpraca taka będzie przyczynkiem do otwarcia i zastosowań nanotechnologii w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie oraz otworzyć może przed nami ogromne możliwości wykorzystania szerokiej palety zastosowań darów natury, używanych od tysiącleci, bezpiecznie i ekologicznie przekształconych w niemożliwy dotąd sposób.
Cechami wyróżniającymi mikroelementowy nawóz manganowo-miedziowy Sol-Vit NANO z udziałem niejonowych form Ag i Cu są:

- wyjątkowa długotrwałość i skuteczność
- przedłużone działanie powierzchniowe
- skuteczność nawet po wyschnięciu
- nie tworzący szkodliwych związków
- odporność na czynniki atmosferyczne
- wielka powierzchni działania
- wysoki poziom czystości.

Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły jego długotrwałe działanie biobójcze – bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, już po godzinie kontaktu naszego nawozu
z udziałem nanokoloidów z patogennymi szczepami. Cechuje go wyjątkowa długotrwałość
i skuteczność.
Nanokoloidy metali srebra i miedzi, które zawiera nasz nawóz Sol-Vit MnCu+NANO, posiadają silne działanie grzybo- i bakteriobójcze, którego nie wykazują zwykłe koloidy. Nanokoloidy określa się jako niejonowe, co oznacza, że faza metaliczna nie zawiera chemicznie przyłączonych ujemnych grup w postaci dodatniego kationu. Zjawisko to pozwala na zachowanie unikalnej czystości nanokoloidom.
    Ważną zaletą nanocząstek Ag i Cu występujących w tym nawozie jest ich wysoka aktywność biochemiczna, która wynika z wysokiego stosunku powierzchni do objętości, który jest tym większy, im mniejsza jest średnica. Silnie rozwinięta powierzchnia właściwa wpływa na właściwości absorpcyjne i przeciwbakteryjne. Im mniejsze są nanocząstki (optymalna wielkość wynosi 1,5-5 nm), tym lepszą mamy biobójczość nawozu.


Nanosrebro.

Srebro jest kruszcem, którym człowiek zaczął się interesować wiele tysięcy lat temu. Już Hipokrates określał srebro jako materiał mający właściwości uzdrawiające
i przeciwchorobowe. W czasie I wojny światowej, główną bronią skierowaną przeciwko licznym zakażeniom i ranom były związki srebra, a rolę tę spełniały aż do momentu wynalezienia antybiotyków. Obecnie nanosrebro znajduje zastosowanie w wielu sferach życia codziennego, a także nieustannie zgłębiana jest wiedza na temat jego właściwości przez przedstawicieli różnorodnych gałęzi nauki. Do obszarów w największym stopniu wykorzystujących zalety nanosrebra należą: medycyna, farmacja, kosmetologia, przemysł budowlany ale ostatnio również rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo.
Z uwagi na fakt, iż srebro nanocząstkowe charakteryzuje się specyficzną powierzchnią
i dużym ułamkiem atomów powierzchniowych, posiada ono rzadkie właściwości fizykochemiczne. Wieloletnia badania przyczyniły się do potwierdzenia od wieków znanej tezy, iż jony srebra wykazują działanie spowalniające funkcjonowanie bakterii. Najnowsze wyniki badań naukowych sugerują, iż w reakcji z grupą tiolową (-SH) metal ten łączy się
z białkiem mikroorganizmu, co prowadzi do jego dezaktywacji. Proces ten uznawany jest za jeden z głównych w zagadnieniach związanych z inaktywacją protein. W związku
z codziennym narażeniem organizmów ludzkich, zwierzęcych czy roślinnych na działanie mikroorganizmów, takich jak: bakterie, grzyby, drożdże czy wirusy, nanosrebro odgrywa więc kluczową rolę w procesach antyseptycznych.
Nanocząstki srebra posiadają szczególną zdolność utleniania substancji, które je otaczają. Działanie nanocząstek srebra można porównać do działania katalizatora, który zakłóca procesy enzymatyczne mikroorganizmów jednokomórkowych. W rezultacie mikroorganizmy i ich formy wielopostaciowe, czy zmutowane, giną w kilka minut po bezpośrednim kontakcie ze srebrem nanokoloidalnym.
Główny mechanizm działania nanocząstek srebra na komórki bakterii polega na ich szczelnym otoczeniu i uniemożliwieniu poruszania się. Zablokowana komórka nie może budować nowej ściany komórkowej, przylegać do innych komórek ani koniugować. Grupy tiolowe cysteiny, jednego z aminokwasów wchodzących w skład ściany komórkowej bakterii, reagują z tlenem atomowym i tworzą wiązania siarczkowe między aminokwasami, które są zabójcze dla bakterii. Bakterie tracą możliwość oddychania, gdyż dochodzi do zakłócenia przepływu elektronów i zamknięcia tzw. łańcucha oddechowego. Dzięki katalitycznym właściwościom nanosrebra i obecności aktywnego tlenu, materiał genetyczny ulega utlenieniu i komórka obumiera.
Nanocząstka srebra charakteryzuje się wysokim ładunkiem elektrycznym, a jej otoczka pozbawiona jest dwóch elektronów. To powoduje przyciąganie chorobotwórczych mikroorganizmów. Przechwytując brakujące elektrony, nanocząstki srebra dokonują uszkodzenia i w efekcie zniszczenia patogenu. Zdrowe komórki mają grubszą i dobrze zabezpieczoną membranę komórkową i są zrównoważone elektrycznie, więc srebro je omija. Dzięki temu mechanizmowi nanocząstki srebra odznaczają się silną bakteriobójczością, silną grzybobójczością, określonymi cechami wirusobójczymi.
Uważa się, że nanocząstki srebra są silnym antybiotykiem o szerokim spektrum działania, który potrafi znacznie zmniejszyć symptomy i czas trwania każdej infekcji bakteryjnej. Wieloletnie badania potwierdziły, że srebro reaguje z aktywnymi grupami tiolowymi (-SH), znajdującymi się na odsłoniętych peptydoglikanach i blokuje proces syntezy ściany komórkowej, a także oddychania komórkowego, ostatecznie unicestwiając mikroorganizmy. Część bakterii pozostaje jednak niewrażliwa na działanie srebra na ścianę komórkową. Badania przeprowadzone na bakteriach Pseudomonas aeruginosa, trudnych do zwalczenia, wykazały, że pochłaniają one 12 % nanosrebra. Nie wiadomo, w jaki sposób dochodzi do wiązania srebra z DNA bakterii, bez niszczenia wiązań wodorowych. Proces zapobiega dalszemu rozwijaniu DNA i blokuje syntezę kolejnych nici DNA, uniemożliwiając podział komórek.
Mechanizm oddziaływania nanosrebra na grzyby i wirusy jest analogiczny do oddziaływania na komórki bakteryjne. Nanosrebro zaburza gospodarkę wodną grzybów oraz wpływa na katalityczny rozkład podłoża lipidowo-białkowego wirusów.
    Mimo że nanotechnologia jest młodą dziedziną nauki, należy zauważyć, że rozwija się dynamicznie. Dotychczas przeprowadzone badania z użyciem nanomateriałów potwierdziły ich zastosowanie w wytwarzaniu nowych produktów. Skuteczne wdrożenie do praktyki rolniczej preparatów zawierających nanocząstki srebra może pozytywnie wpłynąć na warunki  i jakość upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

Nanomiedź.

Już w starożytności miedź była używana w leczeniu różnorakich przypadłości oraz
w celach utrzymywania higieny. Biorąc pod uwagę wszechstronne zastosowanie nanotechnologii, można wysunąć wniosek, iż w przeważającej części życia codziennego mamy z nią do czynienia. Struktury nanozwiązków miedzi niewątpliwie odgrywają znaczącą rolę w różnorodnych dziedzinach nauki, co w następstwie przekłada się na jakość życia człowieka dnia dzisiejszego.

Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu Cu. Łacińska nazwa cuprum pochodzi od Cypru, gdzie już 1500 lat p.n.e. eksploatowano wielkie złoża miedzi. Prawdopodobnie była pierwszym znanym metalem wykorzystywanym już w czasach prehistorycznych.
Samorodków miedzi ludzie używali np. do robienia grotów strzał. Wykazuje dużą odporność na korozję. Pod wpływem tlenu atmosferycznego pokrywa się warstwą tlenku, chroniącą przed dalszą korozją. Reaguje z fluorowcami, wilgotnym fluorowodorem, siarką
i dwutlenkiem siarki. Rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym i azotowym.
Nanomiedź ma najsilniejsze ze wszystkich naszych nanokoloidów właściwości grzybobójcze. Miedź obecna w naszych organizmach aktywuje enzym niezbędny do budowy erytrocytów, przez co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krwiotwórczego. Miedź konieczna jest do absorpcji i metabolizmu żelaza oraz odgrywa bardzo istotną rolę przy utlenianiu witaminy C. Poprzez syntezę dopaminy wpływa na rozwój układu nerwowego,
a poprzez syntezę kolagenu i elastyny – na regenerację tkanki łącznej. Niedobór miedzi powoduje zaburzenia w procesach oksydacyjno-redukcyjnych, które objawiają się różnymi chorobami, jak np. anemie, ograniczenia wzrostu i płodności, zaburzenia sytemu nerwowego (migreny), choroby układu krążenia, a także osteoporoza. Miedź ma działanie dezynfekujące, a w ciele jest częścią składową wielu przeciwciał zwalczających szereg chorób. Dlatego wewnętrznie stosowana jest szczególnie polecana w leczeniu: anemii, zaburzeń wzrostu, migren, osteoporozy, chorób układu krążenia, zaburzeń układu nerwowego, złego cholesterolu i zaburzeń oddychania tkankowego. Miedź może być np. w formie aerozolu stosowana zewnętrznie, przede wszystkim jako skuteczny lek antygrzybiczy. Zewnętrzne stosowanie miedzi nanokoloidalnej polecane jest do: poprawy wyglądu skóry i włosów, leczenia przewlekłych grzybic skórnych, zwalczania owrzodzenia skórnego, zwalczania wolnych rodników, a tym samym zapobiegania procesom starzenia się naskórka. Nanokoloid miedzi ma znakomite zastosowanie również jako składnik dezodorantów, gdyż redukuje nadmierną potliwość i eliminuje przykry zapach potu. Miedź nanokoloidalna stosowana
w kosmetyce: działa przeciwutleniająco, zwalcza wolne rodniki i zapobiega procesom starzenia naskórka, poprawia wygląd skóry i włosów, wzmacnia system odpornościowy ma zastosowanie jako składnik dezodorantów, gdyż redukuje nadmierną potliwość i eliminuje przykry zapach powstający z bakteryjnego rozkładu potu, w kosmetykach przeciwgrzybicznych np. do stóp (w krótkim czasie doskonale eliminuje bakterie i grzyby znajdujące się na stopach, bądź w obuwiu). Dezodorant można stosować bezpośrednio na stopy jak i do wewnątrz obuwia. Po odparowaniu wody, nanocząsteczki osadzają się na powierzchni skóry, tworząc na nich trwałą warstwę ochronną. Po godzinnej kąpieli np.
w basenie publicznym, warstwa ochronna miedzi pozostaje nienaruszona.
Miedź nanokoloidalna ma najsilniejsze działanie grzybobójcze, ale nieco słabsze bakteriobójcze.

Podsumowanie.

W ostatnich latach nanotechnologia spowodowała ogromną rewolucję w nauce: chemii, fizyce, biologii, medycynie oraz w wielu sektorach przemysłowych. Coraz częściej wykorzystywana jest także w rolnictwie, sadownictwie i warzywnictwie. Jednak sporadycznie na tych obszarach pojawiają się nowe produkty.
W tym aspekcie oferta nawozu Sol-Vit MnCu+NANO pozostaje innowacyjna.
W formule tego nawozu znaleźć można nanostruktury znacznie bardziej skuteczne, niż
w typowych nawozach mikroelementowych.
    Solmag-AGRO producent innowacyjnego nawozu Sol-Vit MnCu+NANO, który zawiera nanocząstki srebra i miedzi zapewnia, że jest to produkt całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
topZabezpieczenie: